LopendVuur

ANBI

ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is vanaf 1 januari 2008 aangewezen door de Belastingdienst als ANBI. Die aanwijzing ging per groepsbeschikking en geldt voor alle aangesloten gemeenten. Vanaf 1 januari 2016 moeten de kerkelijke gemeenten afzonderlijk aan de aangescherpte voorwaarden voldoen. Om die reden is de nodige informatie op onze website opgenomen.

De ANBI status is voor de kerk van groot belang. Met deze status zijn namelijk de giften die onze leden aan ons betalen bij die leden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uiteraard hangt dat wel af van de persoonlijke omstandigheden van de gever. Daarnaast hoeft de kerk geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen als zij schenkingen of legaten ontvangt.

Naam van de kerk
De volledige naam van onze kerk als ANBI instelling luidt: Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord. 

Naam van de diaconie
De volledige naam van onze diaconie luidt: Diaconie Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord.

Vanaf 2015 of 2016 zal deze volledige naam moeten worden vermeld op de aangifte inkomstenbelasting als giften in aftrek worden gebracht.

 

Bestuurssamenstelling

Onze kerk bestaat uit de gemeentelijke wijken Hoogland, Kattenbroek, Zielhorst, Nieuwland en Vathorst. Per kerkelijke wijk bestaat een wijkkerkenraad of wijkraad, die op wijkniveau verantwoordelijk is voor het bestuur. De gemeentelijke wijken Zielhorst, Nieuwland en Kattenbroek vormen één wijk.

Als overkoepelend bestuur fungeert een Algemene Kerkenraad, waarin alle wijken zijn vertegenwoordigd. Daarnaast fungeert het overkoepelende College van Kerkrentmeesters. Dit college behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, de financiën, het beheer van de gebouwen en personeelszaken. Het College van Diakenen is een zelfstandig wijkoverstijgend orgaan en behartigt hulp aan mensen, dichtbij en veraf. Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. De verschillende raden laten zich bijstaan door commissies en taakgroepen.

De verschillende bestuursorganen worden gevormd door vrijwilligers. Daarnaast is in elke raad een predikant aanwezig. De volgende functies kunnen zijn vertegenwoordigd in de raden:

- Voorzitter (en vice-voorzitter)
Scriba (Secretaris)
Penningmeester
Ouderling-kerkrentmeester
Pastoraal ouderling 
Diaken 
Jeugdouderling 
Predikant 

De wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad bestaan uit ongeveer 12 personen. Dat aantal is echter sterk wisselend door permanente vacatures. De raden hebben elk een moderamen. Dat is een soort dagelijks bestuur, dat de vergaderingen voorbereidt en de dagelijkse gang van zaken regelt. In een moderamen zitten de (vice)-voorzitter, scriba en een predikant. In het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft ook de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zitting.

De actuele namen van de aanspreekpunten uit de verschillende raden kunt u vinden op deze website. Een grafische weergave van de bestuurssamenstelling vindt u hier.

 

Contactgegevens

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord
Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
t: 033-4805096
e: kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl

Diaconie Protestantse gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord
Postbus 28033
3828 ZG  Hoogland
t:  033-8885704
e: collegevandiakenen@lopendvuur.net

 

RSIN nummers

RSIN is de afkorting van Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dat is een fiscaal registratienummer dat vermoedelijk ook op de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2015 of 2016 moet worden vermeld bij gedane giften aan de kerk. 

RSIN nummer Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord :
0037.16.922

RSIN nummer Diaconie Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord :
8241.37.632

 

Beleidsplan

Begin 2018 is het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. 

Het beleidsplan van de kerk vindt u hier.

 

Visie en missie Diaconie

Visie
Er is armoede en onrecht in de wereld om ons heen en veraf.

Missie
Recht doen aan de mens dichtbij en veraf, nu en in de toekomst, gevraagd en ongevraagd.We versterken hiermee eigen kracht, respect en waardigheid van mensen in de hele wereld. 

Bij het in uitvoering brengen van deze missie wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, huidskleur, geloof of geaardheid.

Als college voelen wij ons gesteund door het Woord, vooral door Micha 6:8:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

De bijbelse opdracht om barmhartigheid te doen en gerechtigheid na te streven is het uitgangspunt van het diaconale werk. Hieruit hebben we onze missie afgeleid:

  -   zoeken naar wat verloren dreigt te gaan;
  -  luisteren naar wie niet gehoord wordt;
  - helpen waar geen helper is;
  - helpen onder protest (onrechtvaardigheid aankaarten);
  - doorbreken van vooroordelen en onderdrukking;
  - het stimuleren van het diaconale bewustzijn van onze gemeenschap in liturgie en in concrete activiteiten;
  -  op het spoor komen van wat er leeft in onze wijken.

Het beleidsplan van de diaconie vindt u hier

 

Beloningsbeleid

Betaalde krachten binnen de kerk zijn predikanten, kosters en de administratief medewerker op het kerkelijk bureau. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in de kerk, van wie enkelen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Het beloningsbeleid van werknemers is conform de regels van de PKN. Deze regels vindt u hier

 

Activiteiten

Kerk
Op de meeste zondagen en kerkelijke feestdagen zijn in onze kerken vieringen. In de vierplek De Herberg van de wijk Het Brandpunt vinden de vieringen alleen plaats op de eerste zondag van de maand.

Het seizoen (2014-2015) hadden we als jaarthema: “Aan tafel”. In het kader van dit thema hebben allerlei activiteiten plaats gevonden. Mensen zijn bij elkaar gaan eten, wat leuke contacten opleverde. Ook zijn er verdiepingsavonden georganiseerd met hetzelfde thema. In het seizoen 2015-2016 was het jaarthema: “Mensen van de weg” en het seizoen 2017-2018 kende als jaarthema 'Heiligen'.

Voor de jeugd zijn ook verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld de jeugdkampen bij de Veenkerk en bij De Inham. Er is een groep volwassenen met jongeren naar Ghana geweest. Dat werd georganiseerd vanuit het Brandpunt.

Op verschillende locaties is een wekelijkse inloop voor ouderen, met veelal vaste bezoekers.

Samen met RK gemeenteleden hebben we weer sobere maaltijden georganiseerd en ook de jaarlijkse herdenkingsdienst op 4 mei in de Inham.

Tijdens de Kerkennacht zijn De Inham en Het Brandpunt opengesteld. De Inham is bovendien ook geopend tijdens de Open Monumentendag.

In De Herberg in Nieuwland hebben veel inloopactiviteiten plaatsgevonden. Voorbeelden van activiteiten daarbij zijn: klaverjassen, koersbal, biljarten, boeken ruilen, gezamenlijk eten. Vijf keer per jaar is er op zondagmiddag ‘Café Verwondering’. Hierbij is een bekende spreker (vaak uit de regio) aanwezig, die een onderwerp behandelt, waarbij er de mogelijkheid tot discussie is. 

Diaconie
In de kerkdiensten zijn de diakenen zichtbaar bij de bediening van het avondmaal en de collecte. Door de week heeft de diaconie een vast aantal activiteiten.

- Opstellen collecteroosters
Jongerendiaconaat
ZWO/MOV
Inloophuiswerk
Platform inloopwerk Amersfoort
Stichting Timon/De Wissel
Noodhulp
Diaconale dag
- Actie Kledinginzameling Mensen in Nood
- Bloemengroep/wake Kamp van Zeist
- Vakantiegeld delen
- Paasgroetactie
- Kerk en samenleving

Bij deze activiteiten wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij onze zustergemeenten

 

Financiële verantwoording

Kerk

Onderstaand vindt u een samenvatting van de financiële verantwoording van de kerk.

  Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk
  2019 2018 2017 2016
Bedragen in €         
Totale baten 480.100 501.536 479.600 466.600
Totale lasten 502.100 518.561 479.245 463.200
         
Resultaat  -22.000 -17.025 -196 3.400

De uitgebreide tabel vind u hier.

De complete begroting van 2019 van de kerk vindt u hier. In de begroting staan ook cijfers van de meest recente jaarrekening.

Diaconie
Onderstaand vindt u een samenvatting van de financiële verantwoording van de Diaconie.

  Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk 
   2019 2018 2018  2017
Bedragen in €         
Totale baten 97.519  102.106  109.322 103.431 
Totale lasten 114.333  113.383  120.760 128.694 
         
Resultaat -16.814  -11.277  -11.437 -25.263 

Meer informatie over de jaarrekening 2018 vind u hier.

Meer informatie over de begroting en jaarrekening vindt u hier.

De volledige begroting en jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage bij het kerkelijk bureau. In de begroting staat ook de meest recente jaarrekening..