LopendVuur

ANBI

Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort-Noord

De Protestantse gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord (PgHAN) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De PG HAN wordt gevormd door de wijken De Veenkerk, De Herberg, De Inham en Het Brandpunt. Inmiddels worden er in de Herberg geen vieringen meer gehouden. Het Brandpunt is oecumenisch verbonden met de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De RK heeft deze overeenkomst in de zomer van 2021 eenzijdig per 31-12-2022 opgezegd.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord.

De ANBI status is voor de kerk van groot belang. Met deze status zijn namelijk de giften die onze leden aan ons betalen bij die leden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uiteraard hangt dat wel af van de persoonlijke omstandigheden van de gever. Daarnaast hoeft de kerk geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen als zij schenkingen of legaten ontvangt.

Naam van de kerk
De volledige naam van onze kerk als ANBI instelling luidt: Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord. 

Naam van de diaconie
De volledige naam van onze diaconie luidt: Diaconie Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord.

Op de aangifte inkomstenbelasting dienen deze namen te worden gebruikt als giften in aftrek worden gebracht.

 

Bestuurssamenstelling

Onze kerk bestaat uit de gemeentelijke wijken Hoogland, Kattenbroek, Zielhorst, Nieuwland en Vathorst. Per kerkelijke wijk bestaat een wijkkerkenraad of wijkraad, die op wijkniveau verantwoordelijk is voor het bestuur. De gemeentelijke wijken Zielhorst, Nieuwland en Kattenbroek vormen één wijk.

Als overkoepelend bestuur fungeert een Algemene Kerkenraad, waarin alle wijken zijn vertegenwoordigd. Daarnaast fungeert het overkoepelende College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit college behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, de financiën, het beheer van de gebouwen en personeelszaken. Het College van Diakenen is een zelfstandig wijkoverstijgend orgaan en behartigt hulp aan mensen, dichtbij en veraf. Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. De verschillende raden laten zich bijstaan door commissies en taakgroepen.

De verschillende bestuursorganen worden gevormd door vrijwilligers. Daarnaast is in elke raad een predikant aanwezig. De volgende functies kunnen zijn vertegenwoordigd in de raden:

- Voorzitter (en vice-voorzitter)
Scriba (Secretaris)
Penningmeester
Ouderling-kerkrentmeester
Pastoraal ouderling 
Diaken 
Jeugdouderling 
Predikant 

De wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad bestaan uit 10 personen. Dat aantal is echter sterk wisselend door enkele vacatures. De wijken hebben hun eigen wijkkerkenraad. Die van De Inham telt 13 leden, die van Het Brandpunt 11 leden en die van De Veenkerk 9 leden.De wijkraden hebben elk een moderamen, dat is een soort dagelijks bestuur, dat de vergaderingen voorbereidt en de dagelijkse gang van zaken regelt. In een moderamen zitten de (vice)-voorzitter, scriba en een predikant. 

In het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft ook de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zitting.

De actuele namen van de aanspreekpunten uit de verschillende raden kunt u vinden op deze website. Een grafische weergave van de bestuurssamenstelling vindt u hier.

Contactgegevens

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord
Hamseweg 40
3828 AE Hoogland
telefoon:  033-4805096
e-mail: kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
KvK: 71407863

College van Kerkrentmeesters (CvK)
e-mail: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

 Diaconie Protestantse gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord  (CvD)

Postbus 28033
3828 ZG  Hoogland
telefoon :  033-8885704
e-mail: collegevandiakenen@lopendvuur.net
KvK: 76402959

 

RSIN nummers

RSIN is de afkorting van Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dat is een fiscaal registratienummer dat vermoedelijk ook op de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2015 of 2016 moet worden vermeld bij gedane giften aan de kerk. 

RSIN nummer Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord :
0037.16.922

RSIN nummer Diaconie Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord :
8241.37.632

 

Beleidsplan

Begin 2023 is het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. 

Het beleidsplan van de PgHAN vindt u hier.

Aandachtpunten voor de komende jaren zijn de ontwikkelingen van terugtrekking RK en teruglopende ledenaantallen. Deze ontwikkelingen raken onze gemeente. Een vraag die vaak gesteld wordt is welk antwoord wij als PG HAN hebben op deze ontwikkelingen. Om deze reden is vanuit de Algemene Kerkenraad PgHAN een initiatief gestart om de komende tijd stil te staan bij de toekomst van onze kerk. Dit wordt gedaan in vier thema’s en commissiegroepen:

1. Financiële toekomst van de kerk
2. Welke organisatie hebben we voor ogen?
3. Organisatie en vrijwilligers
4. Wat betekent dit voor ons komend kerk zijn

In het kaderdocument toekomst PgHAN2026 zijn deze thema’s toegelicht.

Visie en missie Diaconie

Visie
Er is armoede en onrecht in de wereld om ons heen en veraf.

Missie
Recht doen aan de mens dichtbij en veraf, nu en in de toekomst, gevraagd en ongevraagd.We versterken hiermee eigen kracht, respect en waardigheid van mensen in de hele wereld. 

Bij het in uitvoering brengen van deze missie wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, huidskleur, geloof of geaardheid.

Als college voelen wij ons gesteund door het Woord, vooral door Micha 6:8:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

De bijbelse opdracht om barmhartigheid te doen en gerechtigheid na te streven is het uitgangspunt van het diaconale werk. Hieruit hebben we onze missie afgeleid:

  -   zoeken naar wat verloren dreigt te gaan;
  -  luisteren naar wie niet gehoord wordt;
  - helpen waar geen helper is;
  - helpen onder protest (onrechtvaardigheid aankaarten);
  - doorbreken van vooroordelen en onderdrukking;
  - het stimuleren van het diaconale bewustzijn van onze gemeenschap in liturgie en in concrete activiteiten;
  -  op het spoor komen van wat er leeft in onze wijken.

Het beleidsplan van de diaconie vindt u hier

 

Beloningsbeleid

Betaalde krachten binnen de kerk zijn predikanten, kosters en de administratief medewerker op het kerkelijk bureau. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in de kerk, van wie enkelen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Het beloningsbeleid van werknemers is conform de regels van de PKN. Deze regels vindt u hier

 

Activiteiten

Kerk
Op de zondagen en kerkelijke feestdagen zijn in onze kerken vieringen. In het jaar 2020 is veel aandacht uitgegaan naar het kerkzijn in coronatijd. Het vroeg flexibiliteit en inventiviteit om de vieringen in de verschillende wijken zo goed mogelijk door te laten gaan: er is apparatuur aangeschaft om het streamen van diensten mogelijk te maken, er zijn reserveringssystemen opgezet, er zijn tasjes met brood-en-wijn bij de gemeenteleden bezorgd om gezamenlijk avondmaal te kunnen vieren en noem maar op. Door alle beperkingen en veranderingen van de Corona-regels heen is zo goed mogelijk geprobeerd om de ontmoeting gaande te houden.

Diaconie
In de kerkdiensten zijn de diakenen zichtbaar bij de bediening van het avondmaal en de collecte. Door de week heeft de diaconie een vast aantal activiteiten.

- Opstellen collecteroosters
Jongerendiaconaat
ZWO/MOV
Inloophuiswerk
Platform inloopwerk Amersfoort
Stichting Timon/De Wissel
Noodhulp
Diaconale dag
- Actie Kledinginzameling Mensen in Nood
- Bloemengroep/wake Kamp van Zeist
- Vakantiegeld delen
- Paasgroetactie
- Kerk en samenleving

Bij deze activiteiten wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij onze zustergemeenten.

 

Financiële verantwoording

Kerk

Onderstaand vindt u een samenvatting van de financiële verantwoording van de kerk.

  Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk
  2024 2023 2022 2021
Bedragen in €         
Totale baten 525.300 520.997 508.838 478.738
Totale lasten 554.600 601.239 549.170 486.575
Overige baten   3.600 -32.258 -6.585 -6.284 
Resultaat  -32.900 -47.984 -33.747 -1.553

De complete begroting van 2024 van de kerk vindt u hier. De jaarrekening van 2023 vindt u hier.

 

Diaconie

Onderstaand vindt u een samenvatting van de financiële verantwoording van de Diaconie.

  Begroot Werkelijk
Werkelijk Werkelijk 
   2024 2023 2022 2021
Bedragen in €         
Totale baten 122.700  113.579  114.964  117.827  
Totale lasten 152.700  170.935  147.363  158.834  
         
Resultaat -30.000  -57.356  -32.399  -41.007  

* voorlopig
Meer informatie over de begroting 2024 vindt u hier. De jaarrekening 2023 vindt u hier. Het bestuursverslag vind u hier.

De volledige begroting en jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage bij het kerkelijk bureau. In de begroting staat ook de meest recente jaarrekening.